ఎవరు ఈ ఆంధ్రుడు?

andhrudu_website_first_post
andhrudu_website_first_post

ఆంద్ర రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలని అనుక్షణం తపన పడే

అతి సామాన్యుడే ఈ ఆంధ్రుడు